آکوستیک،acoustic

شهرداری و دفتر فرماندار فیروز کوه

درب چرمی

ضد صوت کردن اداره،چرم در, درب چرمی, آکوستیک،acoustic

درب چرمی شهرداری وشورای شهر فیروز کوه

آکوستیک درب

دفتر فرماندار فیروزکوه

تعریف علم آکوستیک:

علم آکوستیک شاخه ای از علم فیزیک است. در لغت به معنای صوت شناسی میباشد. آکوستیک به معنای تولید، انتشار و دریافت انرژی صوتی که در نتیجه ارتعاش در ماده بوجود می آید. اگر اتمها و مولکولهای موجود در مایعات،گازها و جامدات تغییر مکان پیدا میکند   در واقع یک نیروی الاستیک در آن شکل میگیرد که مربوط به سختی جسم است و در این حالت جسم تحریک و جابجا میشود. اما این ذرات موجود در اجسام تمایل دارد که  به وضعیت نخستین خود باز گردد و به نیرویی که جسم را تحریک میکند تا به حالت اولیه خود باز گردد نیروی بازگردانده، میگویند.

تعریف نیروی الاستیکی:

تعریف نیروی الاستیکی }الاستیسه (Elasticity){ خاصیتی در برخی از اجسام است که وقتی نیرویی به جسم ایجاد میشود و جسم دربرابر این نیرو مقاومت میکند تا تغییر شکل ندهد و پس از قطع این نیرو دوباره شکل و اندازه نخستین خود را بدست بیاورد.

آکوستیک یعنی چه؟

آکوستیک کردن به معنای کنترل سروصدا میباشد.  در صوت آنچه مهم است باید یک منبع تولید کننده، مسیر انتقال  و یک دریافت کننده صوت وجود داشته باشد  مثال اگر درختی در جنگل بیفتد اما کسی آنجا نباشد و این صدا را نشنود گویی اصلا صدایی بوجود نیامده. بنابراین نتیجه میگیریم زمانی صدا ایجاد میشود باید یک منیع دریافت کننده صوت وجود داشته باشد تا بتوانیم بگوییم صدایی پدیدار شده است.

یکی از معروفترین مثال هایی که در این مورد میتوانیم انرژی صوتی را در فضا و نحوه حرکت آن را شرح بدهیم . نیروی کشش حاصل در فنری که دو سر آن بصورت عمود بر طول یک سیم ثابت متصل است و اگر یکی از دو سر آن کشیده شود.  با کشیدن فنر و ایجاد ارتعاش یک حرکت موجی شکلی در  فنر ایجاد میشود دقیقا شبیه انرژی صوتی عمل میکند.  این ارتعاش ها، نوسانی را در طول سیم ایجاد میکند که در نتیجه نیروی آکوستیکی به تمام طول سیم انتشار میشود. سپس با برداشته شدن این انرژی کم کم فنر به حالت اولیه خودش بر میگردد.

حالا با این مثال میتوانید تاثیر صوت از یک منبع تولید صدا مانند ویلون را تجسم کنید که چطور در فضا انتشار پیدا میکند و سپس زمانی که در یک فضای بسته تصور کنید یک اتاق باشد با برخورد سقف، دیوار و کف قسمتی از آن انتقال و قسمتی انعکاس پیدا میکند یعنی با برخورد به یک سطح   دو مرتبه به همان فضا بر میگردد و صدا دوباره شنیده میشود دقیقا شبیه فریاد زدن در یک کوه که صدا آنقدر منعکس میشود تا زمانی که قطع بشود در این حالت موج صوتی که شبیه فنر است ابتدا با سرعت بیشتری انتشار پیدا میکند و با کاهش انرژی کم کم فنر از حرکت می ایستد و ثابت میشود.

طبقه بندی ارتعاش های امواج صوتی

تولید وانتقال موج های صوتی ، در نتیجه ارتعاش های مختلفی  که بر اساس حدود فرکانس امواج صوتی به سه دسته کلی طبقه بندی میشوند که شامل موارد زیر می باشد:

  • ارتعاش های صوتی: صدایی که با گوش شنیده میشود، حدود فرکانس این ارتعاش های صوتی برای گوش های عادی بین ۲۰ سیکل بر ثانیه تا ۱۵ هزار سیکل بر ثانیه.
  • ارتعاش های فراصوتی: از ۱۵ هزار سیکل بر ثانیه به بالا.
  • ارتعاش های فروصوتی: از فرکانس های ۲۰سیکل بر ثانیه به پایین.

ارتعاش های صوتی از صدای خیلی ضعیف مانند صدای برخورد برگها به یکدیگر در هنگام وزش باد تا ارتعاش های درهم برهم ناشی از نوسان متناوب سروصدا یا انفجار را یک ارتعاش می نامند.